Παραγγελίες μπορούν να ολοκληρώνονται είτε διαδικτυακά, ακολουθώντας τα βηματα του CHECKOUT, είτε με απευθείας επικοινωνία μέσω email ή τηλεφώνου.